ESHOP pre veľkoodberateľov

Spracovanie osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
  1. ATRIA Slovensko s.r.o., so sídlom P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 53 430 875 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
  2. Osobnými údajmi meno a priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, dátum narodenia, IP adresa, cookies.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu www.atria.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi najmä:
  1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
 4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 5. Prevádzkovateľ je fyzická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb účastníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
  1. v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
  2. za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II. na právnych základoch tam uvedených

 

 

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
  1. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku a poskytovanie služieb:
   1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
   2. zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
   3. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
  2. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
   1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
   2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje účastníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
  3. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
   1. účinná ochrana práv prevádzkovateľa v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
   2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.
  4. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
   1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
   2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale manuálnu tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
   3. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas) (ďalej len „Technické cookies“). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe (ďalej len „reklamné a marketingové cookies“). S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Bližšie informácie a podmienky sú uvedené v čl. V týchto zásad.

 

 1. Právny základ spracovania osobných údajov:
  1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta alebo v prípade účasti v spotrebiteľskej súťaži.
  2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
  3. Plnenie zákonných povinností – pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
  4. Oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. V týchto prípadoch prevádzkovateľ vždy posúdi, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv účastníka.

 

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 8. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

 

 

 

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním (informácie pre Účastníka)

 

 1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
  2. právo na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  3. právo na vymazanie poskytnutých Osobných údajov (právo „na zabudnutie“);
  4. právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  5. právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;
  6. právo na prenos osobných údajov na iného prevádzkovateľa;
  7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  8. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť formou žiadosti na adrese info@atria.sk.
 3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@atria.sk.
  2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@atria.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 4. Ak uplatní Účastník ktorékoľvek právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od doručenia žiadosti Účastníkom Prevádzkovateľovi.
 5. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV ods. 1) písm.  a) a f) je možné iba prostredníctvom správy so zaručeným elektronickým podpisom Účastníka alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 6. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV. ods.1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV. ods. 1 prijatá a teda ani vybavená.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

 

V. Kategórie príjemcov, tretích strán a cookies

 

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje, nesprístupňuje ani nezverejňuje, tieto však môže zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán. Údaje sú zdieľané iba v rozsahu potrebnom na predaj a poskytnutie služby v súlade s obchodnými podmienkami. Údaje sú zdieľané pri:
  1. Vykonávaní nákupov, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:
   1. Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 - Karlín,Česká Republika, C 218977, vedená  u Městského soudu v Praze, IČ : 02387727, DIČ : CZ02387727
  2. Preprave, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:
   1. IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28  Ivanka pri Dunaji, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4376/B, IČO : 31 342 621, DIČ : 2020337451
   2. Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 3215/B, IČO : 31 329 217, DIČ : 2020351993
   3. DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100759/B , IČO : 47 927 682, DIČ : 2024147400
   4. Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 8, 960 01  Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21503/S,
   5. Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01  Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2083/S, IČO : 31 324 428, DIČ : 2020452687
  3. Prevádzke, vylepšovaní a údržbe webstránok; osobné údaje majú v prípade potreby v nevyhnutnom rozsahu k dispozícii aj dodávatelia, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby súvisiace s tvorbou a správou webstránok, pričom údaje môžu byť poskytnuté:
   1. Shopsys s.r.o., Koksární 1096/10, 702 00  Ostrava, ČR, C51890, vedená u rejstříkového soudu v Ostrave, IČ : 27 790 487, DIČ : CZ27790487
  4. Poskytovaní reklám a analýze údajov z nich, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:
   1. Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   2. Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   3. Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
 2. Cookies
  1. Technické cookies prevádzkovateľ používa na riadne fungovanie webstránky, pričom súhlas s ich použitím od účastníka sa nevyžaduje.
  2. Reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ používa za účelom zobrazenia obsahu podľa predchádzajúcich preferencií účastníka a za účelom zobrazovania reklamy podľa záujmov účastníka, pričom reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ ukladá iba na základe súhlasu účastníka.
  3. Účastník je oprávnený súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, pričom Prevádzkovateľ upozorňuje, že takýto úkon môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť webstránky www.atria.sk
  4. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:
   1. Chrome
   2. Firefox
   3. Internet Explorer

 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 2. Dotknutá osoba (Účastník) má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.